QUẢN LÝ & HỖ TRỢ KỸ THUẬT
TT Viễn thông & Công nghệ thông tin
ĐT: 08.38233527    Email: hcmpop@vishipel.com.vn